top of page

Watershed en de codes

De belangrijkste: Code Diversiteit & Inclusie

We willen dat onze programmering, de talenten waarmee we werken en het publiek dat we bereiken een zo goed mogelijke representatie van de samenleving zijn. Om dat te bereiken moet je mensen uit de beoogde doelgroepen nauw bij de ontwikkeling van artistieke ideeën en de productie betrekken. Wij hanteren de stelregel: niet voor ons zonder ons.

Watershed staat volledig achter de uitgangspunten van de code en de in de code beschreven maatschappelijke, artistieke en zakelijke voordelen van een inclusief en divers beleid. Watershed heeft inclusie en een goede representatie al sinds de start van de organisatie hoog in het vaandel staan, inclusie en diversiteit vormen een belangrijk onderdeel van onze visie. We willen met onze activiteiten een brede inclusieve koers varen, mede omdat we ons niet te veel willen beperken vanuit de intersectionale gedachte dat identiteit in de praktijk een complex en gelaagd concept is.

Watershed heeft een plan van aanpak en stelt dat bij indien nodig – monitoren en evaluatie is een ongoing proces.

Als we kijken naar de 4 P’s, dan scoort Watershed naar onze mening zeker goed op de P’s van Programma, Partners en Personeel. Alleen het bestuur kan nog diverser, daar werken we de komende periode aan. Ook ons publiek is al redelijk divers, maar we blijven inzetten op vergroting van de mate van representatie. 

We richten ons op een zo breed mogelijk publiek, dat zijn we aan onze stand verplicht, als een geëngageerde organisatie die literatuur breed wil zien en inzetten. Dat publiek moet wel zoveel mogelijk een representatie zijn van onze diverse samenleving. Om dat te bereiken, richten we ons de komende jaren specifiek op de volgende doelgroepen: de LHBTIQ-gemeenschap, publiek met een niet-West-Europese culturele achtergrond, neuro-atypische mensen en mensen met een fysieke beperking. 

Ook niet onbelangrijk: Fair Practice Code

Watershed legt zichzelf jaarlijks onder het vergrootglas van de Fair Practice Code. We doen het goed op punten die met mentaliteit te maken hebben en in principe geen geld kosten, zoals auteursrechten, werkomstandigheden, eigen ontwikkeling, evaluatie van werkzaamheden, transparantie van financiën en diversiteit. Aan een betere betaling voor ons team werken we. Enkele voorbeelden per thema:

 

Solidariteit

Watershed betaalt schrijvers waarmee we werken zo goed mogelijk, daar ligt onze prioriteit, meestal liggen onze tarieven hoger dan die van Lira of de Schrijverscentrale. We vragen schrijvers of andere makers nooit om iets voor niets of een schamel bedrag te doen. Uitdaging voor Watershed was de afgelopen jaren vooral de fair pay voor ons team. Tot op heden zijn we allen zzp’ers bij Watershed, en was de betaling in die zin fair dat we allemaal hetzelfde uurtarief ontvingen. Uitgangspunt van de vaststelling van onze freelance uurtarieven is minimaal 167% van het CAO-uurtarief, in lijn met de in onze ogen richtinggevende uitspraak van de rechter in het voorjaar van 2022 in zake de betaling van freelance-journalisten bij DPG Media.

Watershed werkt samen met andere professionele literaire organisaties in de nieuwe belangenorganisatie VLAM21. Fair pay en met name het streven naar een tarieven-advieslijst voor zzp’ers is voor ons binnen het overleg een belangrijk doel.

Transparantie

Watershed is zo transparant en solidair mogelijk als het gaat om het delen van kennis en ervaringen, we hebben niks te verbergen. De Code Cultural Governance wordt nageleefd waar mogelijk en uitgedragen - we delen onze doelen en acties ten aanzien van de codes op onze website. Wel kunnen we naar buiten toe transparanter opereren als het gaat om jaarcijfers en jaarverslagen. Dat is geen kwestie van onwil, meer van tijdgebrek. We opteren in 2023 voor een ANBI-status, dat is meteen een goede aanleiding om ook onze jaarverslagen te delen op de website.

De saaiste: Code Cultural Governance

Watershed heeft een betrokken bestuur, dat echter ook veel vertrouwen en ruimte geeft aan de directie en met afstand kritisch het handelen van de directie volgt. Er is een duidelijke scheiding – in de praktijk en op papier gesteld – tussen de taken en verantwoordelijkheden van respectievelijk bestuur en directie. Daarbij passen we de meeste aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe.

 

Watershed heeft bij de oprichting in 2015 bewust gekozen voor het bestuursmodel en hanteert de Governance Code Cultuur 2019 voor het bestuur-directie-model. De directie maakt geen deel uit van het bestuur en het bestuur heeft het gros van de activiteiten gemandateerd aan de directie. De onderlinge samenwerking tussen bestuur en directie staat beschreven in een directiereglement. Daarin staan bijvoorbeeld ook afspraken over de wijze waarop en de frequentie waarin de directie aan het bestuur verslag uitbrengt over de financiële situatie, organisatorische ontwikkelingen en artistieke activiteiten, onderwerpen van principe 4 van de Code.

 

Watershed onderschrijft de acht principes van de Code en past het overgrote deel daarvan toe. Indien niet, dan onderbouwen we waarom niet. De aanbevelingen van principe 1 zie je bijvoorbeeld terug in het maatschappelijk doel van de organisatie, de professionaliteit van het team en de diversiteit van het maatschappelijk netwerk waarin we opereren. Watershed is zowel qua cultuur als qua vastlegging en aanspreekbaarheid een open en transparante organisatie, ook als het gaat om het voorkomen van belangenverstrengeling, conform de aanbevelingen van principe 3. Watershed heeft nooit met belangenverstrengelingen te maken gehad, en bij twijfel wordt het bestuur direct ingelicht. 

Watershed hoopt binnen nu en een half jaar een aantal nieuwe bestuursleden te verwelkomen. Ook hier volgen we de aanbevelingen, zoals verwoord bij principe 8. Watershed hanteert bijvoorbeeld een rooster van aftreden en werkt bij de werving van nieuwe bestuursleden met profielschetsen en een openbare sollicitatieprocedure.

bottom of page